szatmri izek logo 100

szatmri izek logo 100

KezdőlapÁSZF

Általános Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános rész

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szatmári-Ízek Kft. (a továbbiakban: Szatmári-Ízek) és azok üzleti partnerei (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) közötti szerződéses jogviszonyra irányadók.
 2. Ha a Szatmári-Ízek és az üzleti partner között létrejött szerződés másként nem rendelkezik, az Általános Szerződési Feltételek annak szerves részének tekintendők.
 3. A Szatmári-Ízek és egy üzleti partner között létrejött minden szerződés tartalmaz egy hivatkozást egy weboldalra, ahol a jelen ÁSZF megtekinthető. Amennyiben az üzleti partner nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, kérésére jelen feltételek másolatát megkapja, ill elektronikus formában elküldik neki.
 4. A jelen ÁSZF-től való bármely kivétel és eltérés csak akkor érvényes, ha arról írásban megállapodtak, és a Szatmári-Ízek és az üzleti partner között létrejött Szerződésben rögzítették. Az egyedi kivételek és ettől eltérő rendelkezések mindig csak egy adott szerződésre vonatkoznak, és az üzleti partnerrel fennálló egyéb szerződéses jogviszonyra való alkalmazásuk kizárt, kivéve, ha más szerződésben írásban is megállapodtak.
 5. A Szerződés és a Szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok közötti ellentmondás esetén a hatályos jogszabályok az irányadók. A Szerződés és az ÁSZF közötti ütközés esetén a Szerződés az irányadó.
 6. Az üzleti partner ÁSZF vagy bármely más ÁSZF alkalmazása ezennel kifejezetten kizárt.
 7. A Szatmári-Ízek jogosult jelen ÁSZF szövegét egyoldalúan megváltoztatni. Az ilyen változás az üzleti partnerre vonatkozóan aSzatmári-Ízek-hez történt változásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15. napon lép hatályba, kivéve, ha az üzleti partner ezen határidőn belül bejelenti, hogy nem ért egyet ezzel a változtatással. Ha az üzleti partner az Általános Szerződési Feltételek ezen módosításával nem ért egyet, és az előző mondat szerint értesíti a Szatmári-Ízek-et, a Szerződés a változásról szóló értesítés kézbesítését követő 15. napon hatályát veszti. Ugyanakkor a Szatmári-Ízek indokolatlan késedelem nélkül teljes szövegét elektronikus formában közzéteszi a honlapján, és írásban a székhelyén.
 8. Jelen Általános Szerződési Feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor a Szatmári-Ízek elfogadja azokat, és egy adott üzleti partner vonatkozásában az Szatmári-Ízek-el kötött szerződés hatálybalépésének napján.

 

II. Definíciók és rövidítések

Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 1. Üzleti partner " - a Szatmári-Ízek-el szerződés alapján jogviszonyba lépő jogi személy vagy természetes személy
 2. „ Megállapodás ” – a felek kölcsönös kötelezettségeit szabályozó írásos megállapodás
 3. Teljesítés " – szolgáltatások, áruk, munkák szállítása, valamint a Szerződésben foglalt minden egyéb teljesítés és kötelezettség teljesítése.
 4. Felek " – a Szatmári-Ízek és a szerződés alapján jogviszonyt létesítő üzleti partner közös megjelölése; egyes számban a "Fél" bármely szerződő felet jelent
 5. az így megkötött szerződésben részes fél.
 6. Azonnal " vagy "felesleges késedelem nélkül" - az adott művelet végrehajtásához feltétlenül szükséges időtartam, de legfeljebb 7 naptári nap.
 7. Jótállási idő " - az az időtartam, amely alatt a felek biztosítják a termék/munka megfelelő működését, vagy azt, hogy azok hibátlanok legyenek, és a termék/munka rendeltetésszerűen használható legyen.
 8. Adók " - az illetékes hatóság/jogszabályok által a teljesítésre vonatkozó bármely adó, illeték vagy egyéb díj
 9. Kereskedelmi törvénykönyv " - 2005. évi CLXIV. törvény

 

III. A szerződés megkötése

 1. A jelen ÁSZF szerinti szerződéses kapcsolat a Szatmári-Ízek és az üzleti partner között vagy a Szerződésnek a Felek meghatalmazott képviselői által történő aláírásával, vagy a Szerződés megkötésére irányuló javaslat másik Fél általi elfogadásával jön létre (a szerződés kézbesítése). Az egyik fél általi úgynevezett „megrendelés”, majd annak utólagos feltétel nélküli elfogadása a másik fél részéről.
 2. Csak a Szerződéstervezet fenntartás nélküli elfogadása minősül a Szerződés (megrendelés) tervezet elfogadásának. A fenntartással, kiegészítéssel és változtatással (pl. a Teljesítés átadási időpontjaira vagy helyére vonatkozó) elfogadás a benyújtott Szerződés (megrendelés) tervezet elutasítását jelenti, és a másik szerződő fél új javaslatát jelenti.
 3. Abban az esetben, ha a Szerződés (megrendelés) tervezetének elfogadását az üzleti partner nem kézbesíti a Szatmári-Ízek-hez, és az üzleti partner a Szerződés szerinti teljesítést/szállítást kezdi meg, úgy tekintendő, hogy a Szerződés (megrendelés) tervezet elfogadása A Szatmári-Ízek az üzleti partner által implicit módon megtörtént.
 4. A felek megállapodtak abban, hogy a megrendelések kézbesítésére és a felek közötti utólagos átvételre elektronikus úton is sor kerülhet.
 5. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges együttműködést biztosítják egymásnak, és értesítik egymást minden olyan körülményről és információról, amely a Szerződésben vállalt feltételek teljesítését befolyásolhatja.

 

IV. A szerződés felmondása

 1. A Felek közötti szerződés írásbeli megállapodással szüntethető meg.
 2. Egyoldalú írásbeli felmondással lehet felmondani a szerződést, ha keretszerződésről van szó, vagy a teljesítésről határozatlan időre állapodtak meg. A felmondási idő 1 hónap, és az írásbeli felszólítás kézbesítését követő naptári hónap első napjától kezdődik.
 3. A Szerződés a Szerződéstől kifejezetten megjelölt okok miatti elállással és a Szerződésben, a jelen Általános Szerződési Feltételekben és 1. pontjában meghatározott módon szüntethető meg. 344. és azt követő §. Kereskedelmi törvénykönyv.
 4. Amennyiben a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt okokra vonatkozik, a Szatmári-Ízek jogosult a szerződéstől további teljesítési határidő biztosítása és előzetes értesítés nélkül elállni.
 5. A Szerződéstől való elállás a Szerződéstől való elállásról szóló írásbeli értesítés másik Szerződő Fél részére történő kézbesítésének napján lép hatályba. A Szerződéstől való elállással a Szerződő Felek Szerződésből eredő minden joga és kötelezettsége megszűnik, kivéve a Szerződés megszegése esetén vállalt kártérítési és szerződéses kötbér fizetési kötelezettségét, valamint a Szerződésben foglaltakat. a Szerződést vagy ÁSZF-et, amely a Szerződő Felek kifejezett akarata szerint vagy jellegéből adódóan a Szerződés megszűnését követően is fennáll.

 

V. A Szerződés rendelkezéseinek érvényessége, változásai, elválaszthatósága

 1. A szerződés a szerződő felek általi aláírásának napján érvényes. Az üzleti partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződést maradéktalanul és fenntartások nélkül elfogadja.
 2. A Szerződés az érvényesség napján lép hatályba, kivéve, ha a Szerződés más időpontot (ún. Szerződés halasztott érvényessége) határoz meg, a Szerződés hatálybalépésével.
 3. A Szerződés módosítására, kiegészítésére kizárólag a felek megállapodása alapján van lehetőség a Szerződéshez írásban, számozott kiegészítés formájában.
 4. Ha a Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok szerint végrehajthatatlan, érvénytelen vagy hatálytalanná válik, vagy a jövőben azzá válik, az nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit.
 5. Ilyen esetben a felek olyan megoldásban állapodnak meg, amely megőrzi a Szerződés adott rendelkezésének összefüggéseit és célját.

 

VI. Nyelv, alkalmazandó jog és vitarendezés

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven készültek. Az eredeti magyar nyelvű és az angol fordítás közötti eltérés esetén az eredeti változat élvez elsőbbséget.
 2. A felek megállapodtak abban, hogy a Szerződésre, a Szerződésből eredő, valamint a Szerződéssel kapcsolatos jogviszonyokra, amelyekre a Szerződés vagy az ÁSZF nem vonatkozik, a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
 3. A felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat közös megegyezéssel rendezzék. Abban az esetben, ha ilyen megállapodás nem születik, a felek megállapodtak abban, hogy a Szerződésből eredő minden vitát a Magyar Köztársaság helyileg és anyagilag illetékes bírósága előtt rendeznek.

 

VII. Iratok kézbesítése és a felek közötti kommunikáció

 1. Bármely dokumentum kézbesítése a Szerződés alapján vagy a Szerződéssel összefüggésben az iratok ajánlott levélben történő kézbesítését jelenti valamelyik fél bejelentett címére, futárral történő kézbesítést vagy valamelyik fél személyes kézbesítését.
 2. Amennyiben a felek az elektronikus úton (e-mailen) történő kézbesítést a postai kézbesítéssel egyenértékűnek tekintik, ehhez a Szerződésben kifejezetten hozzájárulniuk kell. A Szerződéssel összefüggésben a felek között a szokásos (joghatást nem okozó) elektronikus kommunikációt és iratcserét további intézkedés nélkül elfogadjuk.
 3. Az irat kézbesítésének időpontjának minősül az a nap is, amelyen a címzett szerződő fél a kézbesített irat átvételét megtagadja, vagy amelyen a csomag postai átvételére a három napos átvételi határidő lejárt. , amelyet a szerződő félnek postai úton kézbesítettek, vagy amelyen a küldeményben van, hiába jár le, postai úton kézbesítik a szerződő félnek, postai úton bizonyíthatóan "a címzett elköltözött", "a címzett ismeretlen" vagy más hasonló jelentésű feljegyzés, vagy futárral történő kézbesítés esetén az a nap, amelyen a csomagot nem kézbesítették a címzettnek, mert a címzettet a futár nem érte el.
 4. Postai kézbesítéshez a Szerződés fejlécében a felek székhelyeként feltüntetett címeket kell használni, kivéve, ha az irat címzettje írásban értesítette a küldő felet az új címről vagy más új címről. dokumentumok kézbesítésére szolgál. Az érintett szerzõdõ fél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerzõdés alapján vagy a Szerzõdéssel összefüggésben az iratok kézbesítésére szánt cím változása esetén haladéktalanul írásban értesíti a másik szerzõdõ felet a címváltozásról; ilyen esetben a kézbesítés szempontjából a szerződő félnek az irat elküldése előtt megfelelően közölt új címe a meghatározó.
 5. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a jelen pont szerinti megállapodások nem érintik a felek között létrejött, az elektronikus számla küldésére vonatkozó külön megállapodást.

 

VIII. Számlanyilatkozatok

 1. Ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés ára és annak minden összetevője, számítása és költségvetése ÁFA nélkül kerül feltüntetésre. Az áfa nélküli árhoz a számla kiállításakor hatályos áfára vonatkozó külön szabályozás szerint hozzáadódik a vonatkozó ÁFA kulcs.
 2. A Szerződésben meghatározott árak fixek és nem változtathatók . Bármilyen árváltoztatás csak a Szerződés módosításával történhet a Felek megállapodása alapján vagy a Szerződésben meghatározott módon és/vagy ha azt a vonatkozó jogszabályok előírják.
 3. Az üzleti partner számlái csak akkor érvényesek, és a Szatmári-Ízek csak akkor fogadja el azokat, ha azok tartalmazzák a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi információt , valamint ha az üzleti partner által a számlázás alapjául szolgáló Szerződés szerinti tevékenységeket szabályszerűen elvégezték és időben.
 4. Abban az esetben, ha az üzleti partner számlája nem tartalmazza a Szerződésben, a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket , vagy a benne szereplő adatok nem helyesen szerepelnek, vagy nem felelnek meg a Szerződésben vállalt feltételeknek, a Szatmári-Ízek jogosult a számlát javítások, kiegészítések fizetése nélkül visszaküldi az üzleti partnernek. Az új számla esedékessége a javított Szatmári-Ízek számla kézbesítésének napján kezdődik .
 5. Az üzleti partner felé a Szerződés alapján történő minden fizetést a Szatmári-Ízek banki átutalással teljesíti az üzleti partner számlájára, hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik. Ennek érdekében az üzleti partner köteles értesíteni a Szatmári-Ízek-et bankszámlájának pontos és teljes adatairól .
 6. Az üzleti partner kijelenti, hogy a Szerződés fejlécében szereplő bankban lévő számla tulajdonosa, és vállalja, hogy az általa jelen Szerződés alapján kiállított számlákon kizárólag e számla számát tünteti fel.
 7. Amennyiben a Felek a Szerződésben e-mail címet adnak meg a számla küldésére , az azt jelenti, hogy a Felek megállapodtak abban, hogy az üzleti partner számláját a kötelezett fél Szerződésben meghatározott elektronikus címére küldik meg.

 

IX. ÁFA

 1. Abban az esetben, ha az üzlettárs áfa-alany, nyilatkozik arról, hogy nála, és ha természetes személy, akkor sem azzal a személlyel, amelyben létesítő testület, létesítő testület tagja vagy tag, továbbá az az eset, ha jogi személy, sem olyan személlyel, aki létesítő testület, sem testület tagja, sem társasági tag, sem olyan személlyel, akinek alapszabálya szerinti testülete vagy testületének tagja vagy élettársa törvény 8. § (1) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nyilvántartásba vétel törlésének egyik oka sem merült fel. 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.).
  • nem folytat, vagy abbahagyta az áfatörvény 6. §-a szerinti üzleti tevékenységet,
  • a naptári évben ismételten elmulasztja az általános forgalmi adó bevallást vagy az ellenőrzési jegyzőkönyvet,
  • a naptári évben ismételten elmulasztja saját általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét,
  • székhelye, telephelye vagy telephelye címén ismételten nem elérhető,
  • vagy ismételten megszegi az áfatörvény szerinti adóellenőrzési kötelezettséget.
 1. A felek megállapodtak abban, hogy a jelen cikk előző 1. pontja szerinti nyilatkozatok a Szerződés időtartama alatt, illetve az üzleti partner ÁFA-törvény szerinti általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének lejártáig bármikor megismételtnek minősülnek. ez a megállapodás.
 2. Abban az esetben, ha a jelen cikk 1. pontjában említett állítások hamissá, tévessé vagy hiányossá válnak, az üzleti partner kötelezettséget vállal arra, hogy erről a tényről a Szatmári-Ízek tudomására jutást követően haladéktalanul tájékoztatja.
 3. Egyidejűleg az üzleti partner vállalja, hogy a Szatmári-Ízek-nek megtéríti az üzleti partner jelen cikk 2. pontja szerinti kötelezettségének megszegéséből eredő összes kárát, beleértve az ezzel kapcsolatos költségeket (különösen az érintett által fizetett bírság költségeit). adóhatóság, adó-, számviteli vagy egyéb tanácsadói szolgáltatások és egyéb költségek a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályoknak megfelelően).

 

X. A bizalmas információk védelme és titoktartási kötelezettség

 1. Bizalmas információ: minden tény, információ és adat, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerződő felek üzleti, fejlesztési és kutatási tevékenységét, a tulajdonjogot, a gyártás, a marketing, az értékesítés, a tervezés, a dokumentáció, a sémák meglévő és várható technológiáit és eljárásait, elemzések, tanulmányok, műszaki jelentések és műszaki dokumentációk, tervek, rajzok, specifikációk, folyamatleírások, vegyi anyagok és összetételek összetétele, tesztekről, beszállítókról, ügyfelekről, alkalmazottakról, befektetőkről, know-how-ról, árakról, amelyekről a Felek az eljárás során megismertek. a Szerződés teljesítése, vagy azzal kapcsolatban (a továbbiakban "bizalmas információ").
 2. A felek vállalják a bizalmas információk bizalmas kezelését; a felek ezen kötelezettségvállalása időben korlátlan.
 3. A bizalmas információk alóli kivételek a következők:
 • olyan információk, amelyek a jelen Szerződés aláírásának napján nyilvánosan ismertek, vagy amelyek ezen a napon már beszerezhetők általánosan elérhető forrásokból,
 • olyan információk, amelyek a jelen Megállapodás aláírása után váltak nyilvánosan ismertté, vagy amelyek ezen időpont után általánosan elérhető forrásokból beszerezhetők, kivéve, ha a szerződő fél megsértette a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettségét,
 • olyan információ, amelyet az átvevő szerződő fél a jelen Szerződés aláírása előtt jogszerűen és bizonyíthatóan más forrásból szerzett meg, és jogosult ezen információkat minden további nélkül közzétenni, más személyek számára hozzáférhetővé tenni vagy más módon felhasználni.
 1. A bizalmas információk bizalmas kezelésének kötelezettsége nem vonatkozik:
 • azokban az esetekben, amikor a Fél a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adott ki bizalmas információt, olyan esetre, amikor az átvevő Fél jogszabály alapján köteles bizalmas információt megadni, vagy az esetleges bírósági, választottbírósági, közigazgatási eljárásban szükséges felhasználni. valamint a Szerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb eljárások. A fogadó Fél köteles haladéktalanul értesíteni a bizalmas információt átadó Felet e kötelezettségéről, az indoklással együtt.
 1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bizalmas információkat nem adnak ki és/vagy nem adnak tovább, és/vagy hozzáférést biztosítanak harmadik félnek. Harmadik személy nem a Felek jogszabályban meghatározott szerve, alkalmazottja vagy más felhatalmazott személye, sem könyvvizsgálója, sem jogi és egyéb tanácsadója, akiket jogszabály vagy kötött titoktartási megállapodás alapján kötelesek hallgatni a tudomására jutott tényekről. munkájukról és munkájuk során, amely a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából bizalmas információk megadásához szükséges.
 2. Egyik Fél sem használhat fel bizalmas információkat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésben foglaltaktól eltérő célokra. A felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információt közvetlenül vagy más személyen keresztül annak céljával ellentétes módon saját maguk vagy más személy érdekében, illetve a másik fél érdekeivel ellentétes tisztességtelen verseny céljából nem használják fel.
 3. A felek vállalják továbbá, hogy minden lehetséges, bizalmas információkat tartalmazó dokumentumot, anyagot, mintát és egyéb hordozót megvédenek elvesztésük, ellopásuk, sérülésük, megsemmisülésük, illetve jogosulatlan sokszorosításuk vagy terjesztésük ellen.
 4. A Felek kölcsönösen visszaküldik a bizalmas információk írásos és egyéb hordozóit, ideértve azok másolatait is, az azokat átadó Fél írásbeli kérése alapján, az írásbeli megkeresésben meghatározott határidőn belül. Ha a Felek ebben megállapodnak, a fogadó Fél írásos visszaigazolást ad ki az átadó Félnek az összes átvett írásos bizalmas információ és másolataik megsemmisítéséről. Ez a pont nem érinti az átvevő Fél azon jogát, hogy a bizalmas információkat tartalmazó dokumentumok egy példányát kizárólag a Szerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos esetleges bírósági, választottbírósági, közigazgatási és egyéb eljárások céljából őrizze meg.

 

 

A Szatmári-Ízek Általános Szerződési Feltételei 2023. január 2-án lépnek hatályba.

 

Szatmári natúr rostos almalé

almatermek 01Mennyiség: 3 liter
Összetevők: 100% alma
Tartósítószert, hozzáadott cukrot, színezéket nem tartalmaz!

Termékismertető...

Szatmári ropogós almachips

almatermek 04

Mennyiség: 25 g
Összetevők: szárított alma.

Termékismertető...

Szatmári fahéjas almalekvár

Mennyiség: 220 g
Összetevők: alma, fahéj
Tartósítószert nem tartalmaz

Termékismertető...

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Bővebben